பாதத்தில் சரண் புகுந்தால் பாவங்கள் அண்டாது!

ஒரு குளத்தில் நிறைய மீன்கள் இருந்தன. ஒரு மீனவன் வாரத்மேலும் படிக்க…

இரு வரிகளில் வித்தியாசம்! இராமாயணம், மகாபாரதம்!

மஹாபாரதம் மற்றும் ராமாயணம் இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியமேலும் படிக்க…