கங்கையை நினைந்து… பத்து வித பாபம் போக்க!

தசஹரதசமி: தகுதியற்றவர்களுக்கு தானம் அளிப்பது, பிறரை துமேலும் படிக்க…