நவதிருப்பதி சுற்றுலாவில் திருக்குறுங்குடி விடுபட்டுப் போனது ஏனோ?

கடந்த சனிக்கிழமை மூன்று பஸ்களை போக்குவரத்துக் கழகம் ஏமேலும் படிக்க…