ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை

ஆண்டாள்

(ஸஹானா ராகம் – திரிபுடை தாளம்)


கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து*
செற்றார் திறல் அழியச் சென்று செருச் செய்யும்*
குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே!*
புற்று அரவு அல்குல் புனமயிலே போதராய்*
சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லாரும் வந்து* நின்
முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட*
சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி* நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய். (11) (484)

 

(கேதார கெளள ராகம் – ஆதி தாளம்)


கனைத்து இளம் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி*
நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர*
நனைத்து இல்லம் சேறாக்கும் நற் செல்வன் தங்காய்*
பனித் தலை வீழ நின் வாசற் கடை பற்றி*
சினத்தினால் தென் இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற*
மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய்*
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேர் உறக்கம்*
அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய். (12) (485)

 

(அடாணா ராகம் – ரூபக தாளம்)


புள்ளின் வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனை*
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப் போய்*
பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம் புக்கார்*
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று*
புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்*
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே*
பள்ளிக் கிடத்தியோ? பாவாய்! நீ நன்நாளால்*
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய். (13) (486)

 

(ஸாரங்கா ராகம் – ஆதி தாளம்)


உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்*
செங்கழுநீர்வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பின காண்*
செங்கற் பொடிக் கூறை வெண்பல் தவத்தவர்*
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார்*
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும்*
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய்*
சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்*
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய். (14) (487)

 

(ஸெளராஷ்ட்ர ராகம் – அட தாளம்)


எல்லே! இளங்கிளியே! இன்னம் உறங்குதியோ?*
சில் என்று அழையேன்மின்! நங்கைமீர்! போதருகின்றேன்*
வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாய் அறிதும்*
வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக*
ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை*
எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள்*
வல் ஆனை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை* மாயனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய் (15) (488)

 

(யமுனா கல்யாணி ராகம் – ஆதி தாளம்)


நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபன் உடைய
கோயில் காப்பானே!* கொடித் தோன்றும் தோரண
வாயில் காப்பானே!* மணிக் கதவம் தாள் திறவாய்*
ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு* அறை பறை
மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான்*
தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்*
வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா!* நீ
நேய நிலைக் கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய் (16) (489)

 

(யமுனாகல்யாணி ராகம் – ரூபக தாளம்)


அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும்*
எம்பெருமான் நந்தகோபாலா! எழுந்திராய்*
கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே! குல விளக்கே*
எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுறாய்*
அம்பரம் ஊடறுத்து ஓங்கி உளகு அளந்த*
உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய்*
செம் பொற் கழலடிச் செல்வா பலதேவா*
உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவாய். (17) (490)

 

(ஸாவேரி ராகம் – ஆதி தாளம்)


உந்து மத களிற்றன் ஓடாத தோள் வலியன்*
நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய்*
கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய்*
வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தன காண்* மாதவிப்
பந்தல் மேல் பல் கால் குயிலினங்கள் கூவின காண்*
பந்து ஆர் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட*
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப*
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். (18) (491)

 

(ஸ்ரீராகம் – ஆதி தாளம்)


குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக் கால் கட்டில் மேல்*
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேல் ஏறி*
கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல்*
வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா! வாய் திறவாய்*
மைத் தடம் கண்ணினாய்! நீ உன் மணாளனை*
எத்தனை போதும் துயிலெழ ஒட்டாய் காண்*
எத்தனையேலும் பிரிவு ஆற்றகில்லாயால்*
தத்துவம் அன்று தகவேலோர் எம்பாவாய் (19) (492)

 

(தேசி ராகம் – ஆதி தாளம்)


முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று*
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயில் எழாய்*
செப்பம் உடையாய் திறல் உடையாய்* செற்றார்க்கு
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயில் எழாய்*
செப்பென்ன மென் முலைச் செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்*
நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய்*
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன் மணாளனை*
இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய். (20) (493)

Leave a Reply