திருவாய்மொழி முதல் பத்து

நம்மாழ்வார்

 

1 ஆம் பத்து 10 ஆம் திருவாய்மொழி

 

 

2890

பொருமாநீள்படை யாழிசங்கத்தொடு,

திருமாநீள்கழல் ஏழுலகும்தொழ,

ஒருமாணிக்குற ளாகிநிமிர்ந்த, அக்

கருமாணிக்கமென் கண்ணுளதாகுமே. 1.10.1

 

2891

கண்ணுள்ளே நிற்கும் காதன்மையால்தொழில்,

எண்ணிலும்வரு மென்னினிவேண்டுவம்,

மண்ணும்நீரு மெரியும்நல்வாயுவும்,

விண்ணுமாய்விரியு மெம்பிரானையே. 1.10.2

 

2892

எம்பிரானையெந்தை தந்தைதந்தைக்கும்

தம்பிரானை, தண்தாமரைக்கண்ணனை,

கொம்பராவு நுண்ணேரிடைமார்வனை,

எம்பிரானைத் தொழாய்மடநெஞ்சமே. 1.10.3

 

2893

நெஞ்சமேநல்லை நல்லை,உன்னைப்பெற்றால்

என்செய்யோம், இனியென்னகுறைவினம்?

மைந்தனை மலராள்மணவாளனை,

துஞ்சும்போதும் விடாதுதொடர்க்கண்டாய். 1.10.4

 

2894

கண்டாயேநெஞ்சே கருமங்கள்வாய்க்கின்று, ஓர்

எண்டானுமின்றியே வந்தியலுமாறு,

உண்டானையுலகேழு மோர்மூவடி

கொண்டானை, கண்டு கொண்டனைநீயுமே. 1.10.5

 

2895

நீயும்நானுமிந் நேர்நிற்கில், மேல்மற்றோர்,

நோயும்சார்க்கொடான் நெஞ்சமே, சொன்னேன்,

தாயும்தந்தையுமா யிவ்வுலகினில்,

வாயுமீசன் மணிவண்ணனெந்தையே. 1.10.6

 

2896

எந்தையேயென்று மெம்பெருமானென்றும்,

சிந்தையுள்வைப்பன் சொல்லுவன்பாவியேன்,

எந்தையெம்பெருமானென்று வானவர்,

சிந்தையுள் வைத்துச் சொல்லும்செல்வனையே. 1.10.7

 

2897

செல்வநாரண னென்றசொல்கேட்டலும்,

மல்கும்கண்பனி நாடுவன்மாயமே,

அல்லும்நன்பகலு மிடைவீடின்றி,

நல்கியென்னை விடான்நம்பி நம்பியே. 1.10.8

 

2898

நம்பியைத்தென் குறுங்குடிநின்ற, அச்

செம்பொனேதிக ழும்திருமூர்த்தியை,

உம்பர்வானவ ராதியஞ்சோதியை,

எம்பிரானையென் சொல்லிமறப்பனோ. 1.10.9

 

2899

மறப்பும்ஞானமும் நானொன் றுணர்ந்திலன்,

மறக்குமென்றுசெந் தாமரைக்கண்ணொடு,

மறப்பற என்னுள்ளே மன்னினான் றன்னை,

மறப்பனோவினி யானென்மணியையே? 1.10.10

 

2900

மணியைவானவர் கண்ணனைத்தன்னதோர்

அணியை, தென்குரு கூர்ச்சடகோபன், சொல்

பணிசெயாயிரத் துள்ளிவைபத்துடன்,

தணிவிலர் கற்ப ரேல்கல்விவாயுமே. 1.10.11

 

நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

 

Leave a Reply