திருவாய்மொழி மூன்றாம் பத்து

நம்மாழ்வார்

 

 

3ஆம் பத்து 2 ஆம் திருவாய்மொழி

3024

முந்நீர் ஞாலம் படைத்தவெம் முகில்வண்ணனே

அந்நாள்நீ தந்த ஆக்கையின் வழியுழல்வேன்

வெந்நாள்நோய் வீய வினைகளைவேர் அறப்பாய்ந்து

எந்நாள்யான் உன்னை இனிவந்து கூடுவனே? (2) 3.2.1.

 

3025

வன்மா வையம் அளந்த எம் வாமனாநின்

பன்மா மாயப் பல்பிறவியில் படிகின்றயான்

தொன்மா வல்வினைத் தொடர்களை முதலரிந்து

நின்மாதாள் சேர்ந்து நிற்பதெஞ் ஞான்றுகொலோ? 3.2.2.

 

3026

கொல்லா மாக்கோல் கொலைசெய்து பாரதப்போர்

எல்லாச் சேனையும் இருநிலத் தவித்தவெந்தாய்

பொல்லா ஆக்கையின் புணர்வினை அறுக்கலறா

சொல்லாய்யா னுன்னைச் சார்வதோர் சூழ்ச்சியே. 3.2.3.

 

3027

சூழ்ச்சி ஞானச் சுடரொளி யாகிஎன்றும்

ஏழ்ச்சிக்கே டின்றி எங்கணும் நிறைந்தவெந்தாய்

தாழ்ச்சிமற் றெங்கும் தவிர்ந்துநின் தாளிணக்கீழ்

வாழ்ச்சியான் சேரும் வகையருளாய் வந்தே. 3.2.4.

 

3028

வந்தாய்போ லேவந்தும் என்மனத் தினைநீ

சிந்தாமல் செய்யாய் இதுவே யிதுவாகில்

கொந்தார்க்கா யாவின் கொழுமலர்த் திருநிறத்த

எந்தாய்யா னுன்னை எங்குவந் தணுகிற்பனே? 3.2.5.

 

3029

கிற்பன் கில்லேன் என்றிலன் முனநாளால்

அற்பசா ரங்கள் அவைசுவைத் தகன்றொழிந்தேன்

பற்பல் லாயிரம் உயிர்செய்த பரமாநின்

நற்பொற்fசோ தித்தாள் நணுகுவ தெஞ்ஞான்றே? 3.2.6.

 

3030

எஞ்ஞான்று நாமிருந் திருந்திரங்கி நெஞ்சே.

மெய்ஞ்ஞான மின்றி வினையியல் பிறப்பழுந்தி

எஞ்ஞான்றும் எங்கும் ஒழிவற நிறைந்துநின்ற

மெய்ஞ்ஞானச் சோதிக் கண்ணனை மேவுதுமே? 3.2.7.

 

3031

மேவு துன்ப வினைகளை விடுத்துமிலேன்

ஓவுத லின்றி உன்கழல் வணங்கிற்றிலேன்

பாவுதொல் சீர்க்கண்ணா. என் பரஞ்சுடரே

கூவுகின்றேன் காண்பாலன்f எங்கொய்தக் கூவுவனே? 3.2.8.

 

3032

கூவிக்கூவிக் கொடுவினைத் தூற்றுள் நின்று

பாவியேன் பலகாலம் வழிதிகைத் தலமர்க்கின்றேன்

மேவியன் றாநிரை காத்தவ னுலகமெல்லாம்

தாவிய அம்மானை எங்கினித் தலைப்பெய்வனே? 3.2.9.

 

3033

தலைப்பெய் காலம் நமன்தமர் பாசம்விட்டால்

அலைப்பூ ணுண்ணுமவ் வல்லலெல் லாமகல

கலைப்பல் ஞானத்தென் கண்ணனைக் கண்டுகொண்டு

நிலைப்பெற்றென் னெஞ்சம் பெற்றது நீடுயிரே. 3.2.10.

 

3034

உயிர்க ளெல்லா உலகமு முடையவனை

குயில்கொள் சோலைத் தென்குருகூர்ச் சடகோபன்

செயிரில்சொல் இசைமாலை ஆயிரத்து ளிப்பத்தும்

உயிரின்மே லாக்கை ஊனிடை ஒழிவிக்குமே. (2) 3.2.11

Leave a Reply