திருவாய்மொழி மூன்றாம் பத்து

நம்மாழ்வார்

 

 

3ஆம் பத்து 3 ஆம் திருவாய்மொழி

3035

ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி

வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும்நாம்

தெழிகு ரல்அரு வித்திரு வேங்கடத்து

எழில்கொள் சோதி எந்தைதந்தை தந்தைக்கே (2) 3.3.1

 

3036

எந்தை தந்தை தந்தை தந்தைக்கும்

முந்தை வானவர் வானவர் கோனொடும்

சிந்துபூ மகிழும் திருவேங் கடத்து

அந்த மில்புகழ்க் காரெழில் அண்ணலே. 3.3.2

 

3037

அண்ணல் மாயன் அணிகொள்செந் தாமரைக்

கண்ணன் செங்கனி வாய்க்கரு மாணிக்கம்

தெண்ணி றைச்சுனை நீர்த்திரு வேங்கடத்து

எண்ணில் தொல்புகழ் வானவ ரீசனே. 3.3.3

 

3038

ஈசன் வானவர்க் கென்பனென் றால்அது

தேச மோதிரு வேங்கடத் தானுக்கு?

நீச னென்நிறை வொன்றுமி லேன்என்கண்

பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர்ச் சோதிக்கே. 3.3.4

 

3039

சோதி யாகியெல் லாவுல கும்தொழும்

ஆதி மூர்த்தியென் றாலள வாகுமோ?

வேதி யர்முழு வேதத் தமுதத்தை

தீதில் சீர்த்திரு வேங்கடத் தானையே. 3.3.5

 

3040

வேங்க டங்கள்மெய்ம் மேல்வினை முற்றவும்

தாங்கள் தங்கட்கு நல்லன வேசெய்வார்

வேங்க டத்துறை வார்க்கு நமவென்ன

லாங்க டமைஅ துசுமந் தார்க்கட்கே. 3.3.6

 

3041

சுமந்து மாமலர் நீர்சுடர் தீபம்கொண்டு

அமர்ந்து வானவர் வானவர் கோனொடும்

நமன்றெ ழும்திரு வேங்கடம் நங்கட்கு

சமன்கொள் வீடு தரும்தடங் குன்றமே. 3.3.7

 

3042

குன்றம் ஏந்திக் குளிர்மழை காத்தவன்

அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான்பரன்

சென்று சேர்திரு வேங்கட மாமலை

ஒன்று மேதொழ நம்வினை ஓயுமே. (2) 3.3.8

 

3043

ஓயு மூப்புப் பிறப்பிறப் புப்பிணி

வீயு மாறுசெய் வான்திரு வேங்கடத்

தாயன் நாண்மல ராமடித் தாமரை

வாயுள் ளும்மனத் துள்ளும்வைப் பார்கட்கே. 3.3.9

 

3044

வைத்த நாள்வரை எல்லை குறுகிச்சென்று

எய்த்தி ளைப்பதன் முன்னம் அடைமினோ

பைத்த பாம்பணை யான்திரு வேங்கடம்

மொய்த்த சோலைமொய் பூந்தடம் தாழ்வரே. 3.3.10

 

3045

தாள்ப ரப்பிமண் வதாவிய ஈசனை

நீள்பொ ழில்குரு கூர்ச்சட கோபன்சொல்

கேழில் ஆயிரத் திப்பத்தும் வல்லவர்

வாழ்வர் வாழ்வெய்தி ஞாலம் புகழவே. (2) 3.3.11

Leave a Reply