திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து

நம்மாழ்வார்

 

 

 

10ஆம் பத்து 8ஆம் திருவாய்மொழி

3860

திருமாலிருஞ்சோலை மலைமென்றேன் என்ன

திருமால்வந்து என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்

குருமா மணியுந்து புனல்பொன்னித் தென்பால்

திருமால்சென்று சேர்விடம் தென் திருப்பேரே. (2) 10.8.1

 

3861

பேரே யுறைகின்ற பிரான் இன்று வந்து

பேரேனென் றென்னெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்

காரேழ் கடலேழ் மலையே ழுலகுண்டும்

ஆராவ யிற்றானை யடங்கப் பிடித்தேனே. 10.8.2

 

3862

பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் பிணிசாரேன்

மடித்தேன் மனைவாழ்க்கை யுள்நிற்பதோர் மாயையை

கொடிக்கோ புரமாடங்கள் சூழ்திருப் பேரான்

அடிச்சேர்வதெனெனக்கெளி தாயின வாறே. 10.8.3

 

3863

எளிதா யினவாறென் றெங்கண்கள் களிப்ப

களிதா கியசிந் தையனாய்க் களிக்கின்றேன்

கிளிதா வியசோழைகள் சூழ்திருப் பேரான்

தெளிதா கியசேண் விசும்புதரு வானே. 10.8.4

 

3864

வானே தருவா னெனக்காயென் னோடொட்டி

ஊனேய் குரம்பை யிதனுள் புகுந்து இன்று

தானே தடுமாற்ற வினைகள் தவிர்த்தான்

தேனே பொழில்தென் திருப்பேர் நகரானே. 10.8.5

 

3865

திருப்பேர் நகரான் திருமாலிருஞ்சோலைப்

பொருப்பே யுறைகின் றபிரானின்றுவந்து

இருப்பேன் என் றென்னேஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்

விருப்பே பெற்றமுத முண்டு களித்தேனே. 10.8.6

 

3866

உண்டு களித்தேற் கும்பரென் குறை மேலைத்

தொண்டு களித்தந்தி தொழும்சொல்லுப் பெற்றேன்

வண்டு களிக்கும் பொழில்சூழ் திருப்பேரான்

கண்டு களிப்பக் கண்ணுள்நின் றகலானே. 10.8.7

 

3867

கண்ணுள்நின் றகலான் கருத்தின்கண் பெரியன்

எண்ணில்நுண் பொருளே ழிசையின் சுவைதானே

வண்ணநன் மணிமாடங்கள் சூழ்திருப் பேரான்

திண்ணமென் மனத்துப் புகுந்தான் செறிந்தின்றெ. 10.8.8

 

3868

இன்றென்னைப் பொருளாக்கித் தன்னையென் னுள்வைத்

தான் அன்றென்னைப் புறம்பொகப் புணர்த்ததென் செய்வான்?

குன்றென்னத் திகழ்மாடங்கள் சூழ்திருப் பேரான்

ஒன்றெனக் கருள்செய்ய வுணர்த்தலுற் றேனே. 10.8.9

 

3869

உற்றே னுகந்து பணிசெய் துனபாதம்

பெற்றேன் ஈதேயின் னம்வேண் டுவதெந்தாய்

கற்றார் மறைவாணர் கள்வாழ் திருப்பேராற்கு

அற்றார் அடியார் தமக்கல்லல் நில்லாவே. (2) 10.8.10.

 

3870

நில்லா அல்லல் நீள்வயல்சூழ் திருப்பேர்மேல்

நல்லார் பலர்வாழ் குருகூர்ச் சடகோபன்

சொல்லார் தமிழா யிரத்துள் இவைபத்தும்

வல்லார் தொண்டராள் வதுசூழ்பொன் விசும்பே. (2) 10.8.11

Leave a Reply