திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து

நம்மாழ்வார்

 

 

 

10ஆம் பத்து 9ஆம் திருவாய்மொழி

3871

சூழ்விசும் பணிமுகில் தூரியம் முழக்கின

ஆழ்கடல் அலைதிரை கையெடுத் தாடின

ஏழ்பொழி லும்வளம் ஏந்திய என்னப்பன்

வாழ்புகழ் னாரணன் தமரைக்ககண் டுகந்தே. (2) 10.9.1

 

3872

நாரணன் தமரைக்கண் டுகந்துநன் னீர்முகில்

பூரண பொற்குடம் பூரித்த துயர்விண்ணில்

நீரணி கடல்கள்நின் றார்த்தன நெடுவரைத்

தோரணம் நிரைத்தெங்கும் தொழுதனர் உலகரே. 10.9.2

 

3873

தொழுதனர் உலகர்கள் தூபநல் மலர்மழை

பொழிவனர் பூழியன் றளந்தவன் தமர்முன்னே

எழுமின் என் றிமருங்கிசைத்தனர் முனிவர்கள்

வழியிது வைகுந்தற் கென்றுவந் தெதிரே. 10.9.3

 

3874

எதிரெதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர்

கதிரவர் அவரவர் கைந்நிரை காட்டினர்

அதிர்குரல் முரசங்கள் அலைகடல் முழக்கொத்த

மதுவிரி துழாய்முடி மாதவன் தமர்க்கே. 10.9.4

 

3875

மாதவன் தமரென்று வாசலில் வானவர்

போதுமின் எமதிடம் புகுதுக என்றலும்

கீதங்கள் பாடினர் கின்னரர் கெருடர்கள்

வேதநல் வாயவர் வேள்வியுள் மடுத்தே. 10.9.5

 

3876

வேள்வியுள் மடுத்தலும் விரைகமழ் நறும்புகை

காளங்கள் வலம்புரி கலந்தெங்கும் இசைத்தனர்

ஆளுமிங்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்று

வாளொண்கண் மடந்தையர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே. 10.9.6

 

3877

மடந்தையர் வாழ்த்தலும் மருதரும் வசுக்களும்

தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் தொடுகடல்

கிடந்தவென் கேசவன் கிளரொளி மணிமுடி

குடந்தையென் கோவலன் குடியடி யார்க்கே. 10.9.7

 

3878

குடியடி யாரிவர் கோவிந்தன் தனக்கென்று

முடியுடை வானவர் முறைமுறை எதிர்கொள்ள

கொடியணி நெடுமதிள் கோபுரம் குறுகினர்

வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே. 10.9.8

 

3879

வைகுந்தம் புகுதலும் வாசலில் வானவர்

வைகுந்தன் தமரெமர் எமதிடம் புகுகென்று

வைகுந்தத் தமரரும் முனிவரும் வியந்தனர்

வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே. 10.9.9

 

3880

விதிவகை புகுந்தனர் என்றுநல் வேதியர்

பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர்

நிதியுநற் சுண்ணமும் நிறைகுட விளக்கமும்

மதிமுக மடந்தயர் ஏந்தினர் வந்தே. 10.9.10.

 

3881

வந்தவர் எதிர்கொள்ள மாமணி மண்டபத்து

அந்தமில் பேரின்பத் தடியரோ டிருந்தமை

கொந்தலர் பொழில்குரு கூர்ச்சட கோபஞ்சொல்

சந்தங்கள் ஆயிரத் திவைவல்லார் முனிவரே. 10.9.11

Leave a Reply