5ஆம் பத்து

திருமங்கையாழ்வார்

5ஆம் பத்து 10ஆம் திருமொழி

1438

தீதறுநி லத்தொடெரி காலினொடு நீர்க்கெழுவி

சும்பு மவையாய்,

மாசறும னத்தினொடு றக்கமொடி றக்கையவை

யாய பெருமான்,

தாய்செறவு ளைந்துதயி ருண்டுகுட மாடுதட

மார்வர் தகைசேர்,

நாதனுறை கின்றநகர் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.1)

 

1439

உய்யும்வகை யுண்டுசொன செய்யிலுலக கேழுமொழி

யாமை முனநாள்,

மெய்யினள வேயமுது செய்யவல ஐயனவன்

மேவு நகர்தான்,

மையவரி வண்டுமது வுண்டுகிளை யோடுமலர்

கிண்டி யதன்மேல்,

நைவளம்ந விற்றுபொழில் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.2)

 

1440

உம்பருல கேழுகட லேழுமலை யேழுமொழி

யாமை முனநாள்,

தம்பொன்வயி றாரளவு முண்டவையு மிழ்ந்ததட

மார்வர் தகைசேர்,

வம்புமலர் கின்றபொழில் பைம்பொன்வரு தும்பிமணி

கங்குல் வயல்சூழ்,

நம்பனுறை கின்றநகர் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.3)

 

1441

பிறையினொளி யெயிறிலக முறுகியெதிர் பொருதுமென

வந்த அசுரர்

இறைகளவை நெறுநெறென வெறியவவர் வயிறழல

நின்ற பெருமான்,

சிறைகொள்மயில் குயில்பயில மலர்களுக அளிமுரல

அடிகொள் நெடுமா,

நறைசெய்பொழில் மழைதவழும் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.4)

 

1442

மூளவெரி சிந்திமுனி வெய்தியமர் செய்துமென

வந்த அசுரர்,

தோளுமவர் தாளுமுடி யோடுபொடி யாகநொடி

யாம ளவெய்தான்,

வாளும்வரி வில்லும்வளை யாழிகதை சங்கமிவை

யங்கை யுடையான்,

நாளுமுறை கின்றநகர் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.5)

 

1443

தம்பியொடு தாமொருவர் தந்துணைவி காதல்துணை

யாக முனநாள்,

வெம்பியெரி கானகமு லாவுமவர் தாமினிது

மேவு நகர்தான்,

கொம்புகுதி கொண்டுகுயில் கூவமயி லாலும் எழி

லார்பு றவுசேர்,

நம்பியுறை கின்றநகர் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.6)

 

1444

தந்தைமன முந்துதுயர் நந்நஇருள் வந்தவிறல்

நந்தன் மதலை,

எந்தையிவ னென்றமரர் கந்தமலர் கொண்டுதொழ

நின்ற நகர்தான்,

மந்தமுழ வோசைமழை யாகவெழு கார்மயில்கள்

ஆடுபொழில்சூழ்,

நந்திபணி செய்தநகர் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.7)

 

1445

எண்ணில்நினை வெய்தியினி யில்லையிறை யென்றுமுனி

யாளர் திருவார்,

பண்ணில்மலி கீதமொடு பாடியவ ராடலொடு

கூட எழிலார்,

மண்ணிலிது போலநக ரில்லையென வானவர்கள்

தாம லர்கள்தூய்

நண்ணியுறை கின்றநகர் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.8)

 

1446

வங்கமலி பௌவமது மாமுகடி னுச்சிபுக

மிக்க பெருநீர்,

அங்கமழி யாரவன தாணைதலை சூடுமடி

யார றிதியேல்,

பொங்குபுன லுந்துமணி கங்குலிருள் சீறுமொளி

யெங்கு முளதால்,

நங்கள்பெரு மானுறையும் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணு மனமே (5.10.9)

 

1447

நறைசெய் பொழில் மழைதவழும் நந்திபுர விண்ணகரம்

நண்ணி யுறையும்,

உறைகொள்புக ராழிசுரி சங்கமவை யங்கையுடை

யானை, ஒளிசேர்

கறைவளரும் வேல்வல்ல கலியனொலி மாலையிவை

யைந்து மைந்தும்,

முறையிலவை பயிலவல அடியவர்கள் கொடுவினைகள்

முழுத கலுமே (5.10.10)

Leave a Reply