2. காஞ்சிபுரம்

1. தமிழ்நாடு

 

காஞ்சிபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள திவ்ய தேச தலங்களின் தரிசனம்

1. திருக்கச்சி

2. அஷ்டபுயகரம்

3. திருவெஃக்கா

4. திருத்தண்கா

5. திருவேளுக்கை

6. திருக்கள்வனூர்

7. திரு ஊரகம்

8. திரு நீரகம்

9. திருக்காரகம்

10. திருக்கார்வனம்

11. திருபரமேச்வரவிண்ணகரம்

12. திருப்பவளவண்ணம்

13. திருப்பாடகம்

14. திருநிலாத்திங்கள்துண்டம்

15. திருப்புட்குழி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *