e0ae9ae0aeaee0af8de0aeb8e0af8de0ae95e0aebfe0aeb0e0af81e0aea4 e0aea8e0aebfe0aeafe0aebee0aeafe0aeaee0af81e0aeaee0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb3

சம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் (21):  மாண்டவ்ய மகரிஷியை தண்டித்த நியாயம்!

சம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் – பகுதி – 21 மாண்டவ்ய மேலும் படிக்க…

e0ae9ae0aeaee0af8de0aeb8e0af8de0ae95e0af8de0aeb0e0af81e0aea4 e0aea8e0aebfe0aeafe0aebee0aeafe0aeaee0af81e0aeaee0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb3

சம்ஸ்க்ருத நியாயமும் விளக்கமும் (20): அன்னம் பாலை பிரித்தெடுப்பது போல!

தெலுங்கில் – பி.எஸ். சர்மாதமிழில் – ராஜி ரகுநாதன் ஹம்ச மேலும் படிக்க…

e0aeb8e0aeaee0af8de0aeb8e0af8de0ae95e0aebfe0aeb0e0af81e0aea4 e0aea8e0aebfe0aeafe0aebee0aeafe0aeaee0af81e0aeaee0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb3

ஸம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் (19): ப்ரமர கீட ந்யாய

ஸம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் –பகுதி -19   தெலுங்கமேலும் படிக்க…