மதுரை கூடலழகர் சந்நிதியில் இன்று நூறு தடா அக்கார அடிசில் உத்ஸவம்! 

மதுரை கூடலழகர் சன்னதியில் இன்று நூறு தடா அக்கார அடிசிலமேலும் படிக்க…

திருப்பாவை 4ஆம் பாசுரம் – ஆழிமழைக் கண்ணா (விளக்கம்)

திருப்பாவை – பாசுரம் -4 ஆழி மழைக் கண்ணா ஒன்றுநீ கைகரவேல்மேலும் படிக்க…

திருப்பாவை – பாடல் 2 (வையத்து வாழ்வீர்காள்..)

வையத்து வாழ்வீர்காள் நாமும்நம் பாவைக்குச்செய்யும் கிமேலும் படிக்க…