தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 67. கைகளிலே தெய்வீகம்!

daily one veda vakyam 2 5 67. கைகளில் தெய்வீகம்! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 65. சரணாகதி தத்துவம்!

daily one veda vakyam 2 5 65. சரணாகதி தத்துவம் தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?

daily one veda vakyam 2 5 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? தெலுங்கில்மேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 62. இத்தனை தெய்வங்கள் ஏன்?!

daily one veda vakyam 2 5 62. ஏன் இத்தனை தெய்வங்கள்?  தெலுங்கில்: பிரமமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது?

daily one veda vakyam 2 5 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது? தெலுங்மேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 58. பகவானை அடையும் வழிகள்!

daily one veda vakyam 2 5 58. பகவானை அடையும் வழிகள்.தெலுங்கில்: பிரம்மஸமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 57. விடியலில் துயிலெழு!

daily one veda vakyam 2 5 57. விடியலில் துயிலெழு! தெலுங்கில்: பிரம்மஸமேலும் படிக்க…