கருணையின் வடிவாக விளங்கும் பண்ணாரி மாரியம்மன்!

தமிழகத்திலுள்ள அருளும் சிறப்பும் நிறைந்த அம்மன் தலங்மேலும் படிக்க…

அடைத்திருந்த கோவிலில் 48 ஆண்டுகளாக எரிந்த தீபம்!

மதுரை மீனாஷி அம்மன் கோவில் பல ஆண்டுகள் முன்னால் மாலிகமேலும் படிக்க…

கிடாத்தலைமேடு – ஸ்ரீகாமுகாம்பாள் திருக்கோவில்

இங்குள்ள பிரதான அம்பாளின் திருநாமம், “ஸ்ரீகாமுகாம்பாளமேலும் படிக்க…