e0ae9ae0aebfe0aeb5e0aeaae0af86e0aeb0e0af81e0aeaee0aebee0aea9e0aebfe0aea9e0af8d e0ae95e0af8de0aeb0e0af81e0aeaae0aebee0ae95e0ae9fe0aebe

சிவபெருமானின் க்ருபாகடாக்ஷம் பெற வேண்டுமா..?

புண்ணிய பூமியில் பிறந்த நாம் பெறவேண்டியது “சிவாமிருத மேலும் படிக்க…

e0ae9ae0aebfe0aeb5e0aeb0e0aebee0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb0e0aebf e0aeb8e0af8de0aeaae0af86e0aeb7e0aeb2e0af8d e0ae89e0ae99e0af8d

சிவராத்திரி ஸ்பெஷல்: உங்கள் நட்சத்திரத்திற்கு சிவபெருமானை வழிபட ஸ்லோகம்!

எல்லா நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் நன்மை அளித்திடும் ஸ்மேலும் படிக்க…

e0ae9ae0aebfe0aeb5e0aeb0e0aebee0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb0e0aebf e0aeb8e0af8de0aeaae0af86e0aeb7e0aeb2e0af8d e0ae85e0ae9ee0af8d

சிவராத்திரி ஸ்பெஷல்: அஞ்சுதலை நீக்கும் பஞ்சமுகம்!

ஐந்து முகங்கள்..!! ஸத்யோஜாதம், வாமதேவம், அகோரம், தத்புருஷமேலும் படிக்க…

e0ae86e0aea9e0af8de0aeaee0aebfe0ae95 e0aeaae0af81e0aea4e0aea9e0af8d e0ae89e0aea3e0af8de0aea3e0af81e0aeaee0af8d e0aeaee0af81e0aea9

ஆன்மிக புதன்: உண்ணும் முன் இறைவனுக்குப் படைப்பது எதற்காக?

-> கே.ஜி. ராமலிங்கம் ஆன்மிகபுதன்: அன்னதாதா சுகீ பவ! உப்பமேலும் படிக்க…

e0ae9ae0af86e0aeb2e0af8de0aeb5e0aea4e0af8de0aea4e0af88 e0ae85e0aeb3e0af8de0aeb3e0aebfe0aea4e0af8d e0aea4e0aeb0e0af81e0aeaee0af8d

செல்வத்தை அள்ளித் தரும் விரதம்! தவறவீடாதீர்கள் இன்று!

ஏகாதசி தினங்களில் மேற்கொள்ளும் விரதங்களால் பக்தர்களுமேலும் படிக்க…