தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 69. இயற்கையை இகழாதே!

daily one veda vakyam 2 5 69. இயற்கையை இகழாதே! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ மேலும் படிக்க…

சோதனை ஆரம்பிக்கும் முன்னரே… அனுக்கிரகம் ஆரம்பித்து விடுகிறது!

kanchi maha periyava சோதனை செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன்னரேயே அனுக்கிரமேலும் படிக்க…