அறப்பளீஸ்வர சதகம்: பகை கொள்ளக்கூடாதவர்கள்..!

பகை கொள்ளத் தகாதவர் மன்னவர், அமைச்சர், துர்ச்சனர், கோளரமேலும் படிக்க…

அறப்பளீஸ்வர சதகம்: காமன் துணைப்பொருள்கள்!

காமன் துணைப்பொருள்கள் வெஞ்சிலை செழுங்கழை;வில் நாரிகரமேலும் படிக்க…

அறப்பளீஸ்வர சதகம்: காதலும் அதன் குணங்களும்.‌!

காமன் அம்பும் அவற்றின் பண்பு முதலியனவும் வனசம், செழுஞ்மேலும் படிக்க…

அறப்பளீஸ்வர சதகம்: அந்தணரை பழிப்போருக்கு ஆயுசு குறையும்!

பல்துறை தாம்புரி தவத்தையும் கொடையையும் புகழுவோர்தங்கமேலும் படிக்க…

அறப்பளீஸ்வர சதகம்: அரசவைக்கு தகுதியுடையோர்..!

தானாபதி, அமைச்சன், படைத்தலைவன் தன்னரசன் வலிமையும், பரரமேலும் படிக்க…