e0ae85e0aeb1e0aeaae0af8de0aeaae0aeb3e0af80e0aeb8e0af8de0aeb5e0aeb0 e0ae9ae0aea4e0ae95e0aeaee0af8d e0ae85e0aeb0e0ae9ae0aeb5e0af88

அறப்பளீஸ்வர சதகம்: அரசவைக்கு தகுதியுடையோர்..!

தானாபதி, அமைச்சன், படைத்தலைவன் தன்னரசன் வலிமையும், பரரமேலும் படிக்க…

e0ae85e0aeb1e0aeaae0af8de0aeaae0aeb3e0af80e0aeb8e0af8de0aeb5e0aeb0 e0ae9ae0aea4e0ae95e0aeaee0af8d e0ae8ee0aea8e0af8de0aea4 e0ae95

அறப்பளீஸ்வர சதகம்: எந்த கிழமையில் பிறந்தநாள் வந்தால் என்ன பலன்..!

பிறந்தநாளுடன் வரும் வாரத்தின் பலன் சென்மநட் சத்திரதமேலும் படிக்க…