தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்?

daily one veda vakyam 2 5 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்? தெலுங்கில்: பிரமமேலும் படிக்க…