e0aeaae0aebee0aeaae0aebee0ae99e0af8de0ae95e0af81e0ae9ae0aebe e0ae8fe0ae95e0aebee0aea4e0ae9ae0aebfe0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d e0aeb5e0aebf

பாபாங்குசா ஏகாதசியில் விரதம் இருக்காவிட்டால்‌ இன்று புரட்டாசி மூன்றாவது சனிவாரத்தில் விரதம் இருக்கலாம்..

புரட்டாசி சுக்லபட்ச த்தில் கடந்த அக் 6 இல் வந்த பாபாங்கமேலும் படிக்க…

e0ae85e0aeb1e0aeaae0af8de0aeaae0aeb3e0af80e0aeb8e0af8de0aeb5e0aeb0 e0ae9ae0aea4e0ae95e0aeaee0af8d e0ae95e0aeb2e0aebfe0ae95e0aebe

அறப்பளீஸ்வர சதகம்: கலிகாலத்தில் மக்கள் இயல்பு!

குணத்தைவிட்டுக் குற்றத்தை ஏற்றல் துட்டவிக டக்கவியை யமேலும் படிக்க…

e0aeaee0aebee0aea9e0ae9a e0aeaae0af82e0ae9ce0af88 e0ae95e0aea3e0af8de0aea3e0aea9e0af88 e0aeaee0aea9e0aea4e0aebfe0aeb2e0af8d e0aeb5

மானச பூஜை: கண்ணனை மனதில் வைத்து பூஜித்து அருள் பெறுக!

krishnan மானஸ பூஜா ! 1.ஹ்ருதம்போஜே க்ருஷ்ண: ஸஜலஜலதச்யாமலதனுமேலும் படிக்க…

e0aeb5e0af86e0aeb1e0af81e0aeaae0af8de0aeaae0aeb5e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0ae85e0aeb0e0af81

வெறுப்பவர்களுக்கும் அருளும் வெண்ணெய் கிருஷ்ணன்!

krishnar ஆயர்ப்பாடியில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு கணவனும் மனைவியமேலும் படிக்க…

e0ae87e0aea4e0af81 e0aeb5e0aeb0e0af88e0aea4e0aebee0aea9e0af8d e0aeaae0af8ae0aeb1e0af81e0aea4e0af8de0aea4e0af81e0ae95e0af8d e0ae95

இது வரைதான் பொறுத்துக் கொள்வேன்: கண்ணன் தந்த வாக்கு!

krishnan ஸ்ருததேவா என்பவள் கண்ணபிரானுக்கு சகோதரி முறை. அவமேலும் படிக்க…

e0ae9ae0ae95e0aeaee0aea9e0aebfe0aea4e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af81e0ae9fe0aea9e0af8d e0ae85e0aea3e0af81e0ae95e0af81e0aeaee0af81e0aeb1

சகமனிதர்களுடன் அணுகுமுறை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

bharathi theerthar அடுத்த உபதேசம், விமத்ஸர: என்பதாகும். அதாவது, வயமேலும் படிக்க…