ஸ்ரீமீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணம் கோலாகலம்!

திருக்கல்யாணம் முடிந்ததும் பெண்கள் புதுத்தாலிக்கயிறமேலும் படிக்க…