e0ae9ae0aeaee0af8de0aeb8e0af8de0ae95e0aebfe0aeb0e0af81e0aea4 e0aea8e0aebfe0aeafe0aebee0aeafe0aeaee0af81e0aeaee0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb3

சம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் (21):  மாண்டவ்ய மகரிஷியை தண்டித்த நியாயம்!

சம்ஸ்கிருத நியாயமும் விளக்கமும் – பகுதி – 21 மாண்டவ்ய மேலும் படிக்க…

e0aeb5e0aebfe0ae9ce0aeafe0aeaae0aea4e0aeaee0af8d e0aeb5e0af87e0aea4 e0aeaee0af8ae0aeb4e0aebfe0aeafe0aebfe0aea9e0af8d e0aeb5e0af86

விஜயபதம்; வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் (11) : தலைமைப் பண்பு – மக்கள் தொடர்பு!

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் –11(சமஸ்கிருத இமேலும் படிக்க…

e0aeb5e0aebfe0ae9ce0aeafe0aeaae0aea4e0aeaee0af8d e0aeb5e0af87e0aea4e0aeaee0af8ae0aeb4e0aebfe0aeafe0aebfe0aea9e0af8d e0aeb5e0af86e0aeb1

விஜயபதம்-வேதமொழியின் வெற்றி வழிகள் (10): செல்வத்தின் பயன்!

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் -10. Ethics and Values(சமஸ்கிமேலும் படிக்க…

e0aeb5e0aebfe0ae9ce0aeafe0aeaae0aea4e0aeaee0af8d e0aeb5e0af87e0aea4 e0aeaee0af8ae0aeb4e0aebfe0aeafe0aebfe0aea9e0af8d e0aeb5

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள்(9): சாம பேத தான தண்டம்..!

விஜயபதம் – வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள் -9. Discipline(சமஸ்கிருமேலும் படிக்க…

e0aeb5e0aebfe0ae9ce0aeaf e0aeaae0aea4e0aeaee0af8d e0aeb5e0af87e0aea4 e0aeaee0af8ae0aeb4e0aebfe0aeafe0aebfe0aea9e0af8d e0aeb5e0af86

விஜய பதம்: வேத மொழியின் வெற்றி வழிகள்(4) – நாட்டின் கண்களும் காதுகளும்!

விஜயபதம் – வேதமொழியின் வெற்றி வழிகள் – 4  (சமஸ்கிருத இமேலும் படிக்க…