தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 84. சூதாடாதே! உழைத்து முன்னேறு!

daily one veda vakyam 2 5 84. சூதாடாதே! உழைத்து முன்னேறு!  தெலுங்கில்: பமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக!

daily one veda vakyam 2 5 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக! தெலுங்கில்: மேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே!

daily one veda vakyam 2 5 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே! தெலுங்கிலமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 75. பேச்சு ஒரு வரம்!

daily one veda vakyam 2 5 75.பேச்சு ஒரு வரம்! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ சாமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?

daily one veda vakyam 2 5 63. தானம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? தெலுங்கில்மேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது?

daily one veda vakyam 2 5 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது? தெலுங்மேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?

daily one veda vakyam 2 5 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?  தெமேலும் படிக்க…