திருவாவடுதுறையில் குருமுதல்வருக்கு குரு பூஜை விழா நடந்தது

திருவாவடுதுறையில் குருமுதல்வருக்கு குருபூஜை விழா நடநமேலும் படிக்க…