தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 69. இயற்கையை இகழாதே!

daily one veda vakyam 2 5 69. இயற்கையை இகழாதே! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ மேலும் படிக்க…