தினம் ஒரு வேத வாக்கியம்: 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி!

daily one veda vakyam 2 5 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி! தெலுங்கில்: பிரம்மமேலும் படிக்க…