பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் பாசுரப்படி சுந்தர காண்டம்

இந்த நாலாயிரத் திவ்யபிரபந்ததிலே, உள்ள வாக்கியங்களையே மேலும் படிக்க…