e0aeaae0aebfe0aea4e0af81e0aeb0e0af8de0ae95e0af8de0ae95e0aeb3e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81 e0ae92e0aeb3e0aebf e0aeb5e0aeb4e0aebf

பிதுர்க்களுக்கு ஒளி வழி காட்ட… தீபாவளியில் பட்டாசு வெடியுங்க..!

crackerss சாஸ்திரத்தில் பட்டாசு கொளுத்தச் சொல்லப் பட்டுள்ளமேலும் படிக்க…

e0ae85e0aea3e0af8de0aea3e0aebe e0ae8ee0aea9e0af8d e0ae89e0ae9fe0af88e0aeaee0af88e0aeaae0af8d e0aeaae0af8ae0aeb0e0af81e0aeb3e0af8d 41

அண்ணா என் உடைமைப் பொருள் (41): பெரியவா பார்வையில் ஆசாரம், ஜாதி, தீண்டாமை (3)

அண்ணா என் உடைமைப் பொருள் – 41– வேதா டி.ஸ்ரீதரன் – பெரமேலும் படிக்க…