மனீஷா பஞ்சகம் தரும்… இன்றைய சூழலுக்கான ஞானம்!

adhi sankarar ‘மனீஷா பஞ்சகம்’ என்பது ஆதி சங்கரரால் இயற்றபமேலும் படிக்க…