தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?

daily one veda vakyam 2 5 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?  தெமேலும் படிக்க…

திருப்புகழ் கதைகள்: மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன்!

thirupugazhkathaikal 1 திருப்புகழில் காணப்படும் கதைகள் பகுதி 8மத்மேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்?

daily one veda vakyam 2 5 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்? தெலுங்கில்: பிரமமேலும் படிக்க…

திருப்புகழ் கதைகள்: குறமகளுடன் முருகனை மணம்புரிய அருளியவன்!

thirupugazhkathaikal 1 திருப்புகழில் காணப்படும் கதைகள் பகுதி 7– மமேலும் படிக்க…

திருப்புகழ் கதைகள்: முத்தமிழ் அடைவினை முற்பட எழுதியவன்!

திருப்புகழில் காணப்படும் கதைகள் (பகுதி 4)– முனைவர் கமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 45. இந்தநாள் இனியநாள்!

45. இந்தநாள் இனியநாள்! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ சாமவேதம் மேலும் படிக்க…