தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது?

daily one veda vakyam 2 5 59. பரப்பிரம்மம் எப்படி மறைந்துள்ளது? தெலுங்மேலும் படிக்க…