தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?

daily one veda vakyam 2 5 50. உள்ளது உள்ளபடி பேசுவதுதான் சத்தியமா?  தெமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம் : 41. எதனால் பயம் ஏற்படுகிறது?

41. எதனால் பயம் ஏற்படுகிறது?  தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ சமேலும் படிக்க…