தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக!

daily one veda vakyam 2 5 80. நலமும் மங்களமும் அருள்வாயாக! தெலுங்கில்: மேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 68. வாழ்வின் இலக்கு என்ன?!

daily one veda vakyam 2 5 68. வாழ்வின் இலக்கு என்ன? தெலுங்கில்: பிரம்மமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 65. சரணாகதி தத்துவம்!

daily one veda vakyam 2 5 65. சரணாகதி தத்துவம் தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்?

daily one veda vakyam 2 5 49. கோ மாதாவுக்கு எது நிகர்? தெலுங்கில்: பிரமமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 44. சுத்தமான குடிநீர்!

44. சுத்தமான குடிநீர். தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ சாமவேதம் மேலும் படிக்க…