தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 57. விடியலில் துயிலெழு!

daily one veda vakyam 2 5 57. விடியலில் துயிலெழு! தெலுங்கில்: பிரம்மஸமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 54. பலவீனமாக இருக்காதே!

daily one veda vakyam 2 5 54. பலவீனமாக இருக்காதே! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 52. ஆத்மாவை உனக்குள்ளே தேடு!

daily one veda vakyam 2 5 52. ஆத்மாவை உனக்குள்ளே தேடு! தெலுங்கில்: பிரமமேலும் படிக்க…

தினம் ஒரு வேத வாக்கியம்: 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி!

daily one veda vakyam 2 5 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி! தெலுங்கில்: பிரம்மமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 43. பூமியைத் தாங்கும் யக்ஞம்!

43. பூமியைத் தாங்கும் யக்ஞம். தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ சாமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம் : 41. எதனால் பயம் ஏற்படுகிறது?

41. எதனால் பயம் ஏற்படுகிறது?  தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ சமேலும் படிக்க…