அரிய மானிடப் பிறப்பு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

உலகத்திலே மனிதனாக பிறப்பது மிகவும் துர்லபம்.. அப்பேற்மேலும் படிக்க…

சகமனிதர்களுடன் அணுகுமுறை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

bharathi theerthar அடுத்த உபதேசம், விமத்ஸர: என்பதாகும். அதாவது, வயமேலும் படிக்க…

மூன்று விதமாகச் செய்யப்படும் பாபம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

சாஸ்திரத்தில் ஓரிடத்தில் புண்ணிய பாபங்களைச் சுருக்கமேலும் படிக்க…