இன்று… ‘ஆந்திர’ அனுமத் ஜெயந்தி! அஞ்சனை மைந்தன் அருள் பெறுவோம்!

ஜெய் ஸ்ரீராம்  என சொல்லிடுவோம் ! ஜெயம் பெறுவோம் வாழ்வமேலும் படிக்க…