இத்தனை சிறப்புகளா? இந்த கோவிலுக்கு அறிந்து கொள்வோம்!

உத்திரகோச மங்கை! *ஆதி சிதம்பரம் எனும் இந்த சிவ ஆலயம் மமேலும் படிக்க…

பூவனூர் பூவனநாதர் ஆலயம்: சங்கரன் ஆடிய சதுரங்க ஆட்டம்!

ஒருநாள் வசுசேனர் தாமிரபரணியில் நீராடச் செல்லும்போது ஆமேலும் படிக்க…